Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina

(Referentni broj Ugovora KK.06.3.1.03.0048)


Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina financiran je iz Kohezijskog fonda Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. Cilj projekta je povećati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog komunalnog otpada i posebne kategorije otpada na području Grada Solina i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta. U sklopu projekta provodi se izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, organiziraju se informativno-edukativne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezano za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.  


NASLOV: Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Grada Solina

 

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Solin (Hrvatska), http://www.solin.hr/


LOKACIJA: k.č. 3086/4 K.O. Solin (č.zem. 495/4) u Ulici Joze Kljakovića Šantića 35


DATUM POČETKA: 17. studenog 2017. godine


DATUM ZAVRŠETKA: 19. veljače 2020. godine


UKUPNI PRORAČUN: 4.086.620,26 kuna


EU SUFINANCIRANJE: 3.315.333,31 kune


GLAVNI REZULTATI:

Kontakt korisnika:

tel: 021/ 662-844

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Više informacija o EU fondovima možete pronaći na:
www.strukturnifondovi.hr